top of page
Søk
  • Perlen

Sosial boligbygging med særlig fokus på barn og unge

Å bo i en egnet bolig er en forutsetning for et verdig liv. Sosialt entreprenørskap er en sentral verdi for Perlen Eiendom, og vi vil bidra til å utvikle boliger og boløsninger som fremmer inkludering og sosial rettferdighet. De fleste kommuner i Norge har en boligsosial handlingsplan som angir hvordan kommunen kan samarbeide med og stille krav til private utbyggere for å fremme boligsosiale målsettinger. En av disse kommunene er Nesodden, der kommunestyret i 2013 vedtok «Boligsosial Handlingsplan 2013-2020». Planen kan leses her (klikk på bildet):
I planen sies om Nesodden kommunes visjon for boligsosialt arbeid (s. 4):


Nesodden skal ha en boligpolitikk som bidrar til at det finnes boliger som er tilpasset hele befolkningens behov, - både når det gjelder økonomi, planløsninger og boligtyper. Boligpolitikken skal være grunnlagt med utgangspunkt i høy boligkvalitet som skaper de beste oppvekst- og boforhold for befolkningen...Visjonen setter standarden for arbeidet med å skaffe egnet bolig for de såkalt vanskeligstilte. Å bo i egnet bolig er en forutsetning for et verdig liv.


Som begrunnelse for planen oppgis blant annet (s. 5):

- En del grupper i befolkningen klarer ikke å skaffe seg tilfredsstillende bolig på det åpne markedet.

- Mangel på tilfredsstillende bolig rammer hardt de det gjelder, blant annet barn.


Handlingsplanen viser til at det særlig er behov for mindre og rimelige boenheter med universell utforming, og helst også fellesarealer. I tiden etter vedtak av planen har det blitt bygget flere leilighetsprosjekter på Nesodden, men disse har hatt høy pris pga. veldig attraktiv beliggenhet med panorama fjordutsikt eller beliggende på Tangen sentrum, som har fått et veldig høyt prisnivå. Eiendommen "Skjønnhaug" i Hellvikveien 46 har sentral beliggenhet og gode solforhold, men likevel et betydelig lavere prisnivå slik at leiligheter her forventes å bli i snitt minimum 30 % rimeligere enn på Tangen sentrum og på utsiktstomter.


Nesodden kommune tok allerede i 2012 initiativ til at Perlen Eiendom AS skulle tilpasse boligprosjekt i Hellvikveien 46 "Skjønnhaug" til Nesodden boligsosiale behov, og boligsosial handlingsplan har blitt fulgt i utviklingsarbeidet for eiendommen. Eiendommen var opprinnelig planlagt for rekkehusbebyggelse, men som følge av tilpasningene til handlingsplanen ble det istedenfor valgt leiligheter. Fordeler med dette er at det blir større variasjon i boligstørrelser med flere små boliger, det blir heis og tilpasning til rullestolbrukere, og det blir enklere blant annet å innpasse flere utleieboliger og å ha innendørs fellesarealer, samt å ha fellesområder utendørs i et stort bilfritt og grønt felles tun, fremfor private hager.


I planene er det 6 eneboliger, 11 rekkehus og 81 leiligheter fordelt på 5 punkthus. Leilighetene er basert på boligsosial handlingsplan:


Planforslaget er ment å kunne gi et viktig bidrag til å oppfylle boligsosial handlingsplan for Nesodden 2013-2030, med særlig fokus på unge i etableringsfasen, re-etablere, økonomisk vanskeligstilte og personer med fysiske funksjonsnedsettelser, herunder eldre. Det er generelt få mindre boenheter på Nesodden, og behovet er særlig stort nord på Nesodden der de fleste av innbyggerne bor. Dette har blant annet betydning for barns mulighet til å beholde oppvekstmiljø og vennekrets ved samlivsbrudd, ved at det finnes rimelige boliger for re-etablerere med barn innen akseptabel avstand.Med henblikk på en generelt aldrende befolkning er det også behov for flere boenheter med universell utforming. I planforslaget etableres 5 punkthus med til sammen 81 leiligheter av variert størrelse, og med krav til tilgjengelighet og heis til parkeringskjeller.


28 av leilighetene tilbys for utleie i samarbeidsprosjekt med kommunen og Husbanken. Dette kan være et viktig bidrag til å bedre utleiemarkedet på Nesodden, ved at det tilbys nye leiligheter nord på Nesodden i et godt bomiljø, i et populært område for barn og unge.


For å fremme trygghet og motvirke ensomhet er det planlagt en base sentralt i området med en rekke fellesfunksjoner. Her etableres også felles nærbutikk med kafé og bakeri, som kan bidra til å få ned bilbruken for så vel planområdet som omkringliggende områder. Her kan det også lokaliseres personalbase for kommunale hjemmehelsetjenester ved fremtidig behov, i tråd med boligsosial handlingsplan. Det planlegges 11 rekkehus og 6 eneboliger som vil bidra til variasjon i beboersammensetningen og arkitektur.

For uteområdene er det lagt vekt på universell utforming og fellesskap, med små nivåforskjeller, felles grønnsakshager, festplass, drivhus og lekepark. Biologisk mangfold er vektlagt ved etablering av en amfibiedam og ivaretakelse av samtlige større eiketrær i området. Området rundt dam vil også være et naturlig møtested for hele området og her etableres sittebenker og en brygge mot dammen rundt et større eiketre som kan benyttes til observasjon av amfibier, noe som er særlig attraktivt for barn. Kort avstand til Nesodden idrettspark vil også gjøre boligene attraktive for barn og unge, og fremmer inkludering.


For nyetablerere som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å kunne kjøpe, tilbys boliger med en "leie-til-eie" ordning. Det inngås avtale der prisstigning i en leieperiode på 5 år gis til leietaker, slik at denne leietaker får rett til å kjøpe til prisen som var før prisstigningen. Med normal prisstigning på 3 % årlig gir dette 15 % egenkapital etter 5 år. Leietaker står fritt til å kjøpe, og utleier bærer risikoen for eventuelt prisfall.


Bil er ofte en stor utgift for en husholdning, og på Skjønnhaug er det tilrettelagt for at man ikke trenger egen bil. Det er bussholdeplass på eiendommen og kort vei med buss til Tangen brygge. Det er gode gang- og sykkelstier til sosial infrastruktur, inkludert barneskole, barnehager og Nesoddens idrettssentrum på Berger. Med sykkel er det 1,5 km til Skoklefall og 2,5 km til Tangen sentrum, på opplyste sykkelstier med gode stigningsforhold. Det er også spesielt tilrettelagt for sykler i prosjektet, men rikelig med sykkelparkeringsplasser under tak og ladestasjoner for el-sykler. Det er også dedikerte parkeringsplasser for bildeling, slik at beboerne har tilgang til bildelingstjeneste ved behov. Dette sparer beboerne for utgifter, samtidig som forskning fra Transportøkonomisk Institutt viser at bildelingsordninger bidrar til å redusere bilbruken og dermed reduserte klimagassutslipp.


151 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page